Utorok, 24 Apríl, 2018
Slovak English French German Italian Russian Spanish

OZ stanovy

 

Stanovy občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001

 

Článok I.

Základné ustanovenia

Občianske združenie Trnavské futbalové nádeje 2001 je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov. Je samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym združením, združujúcim rodičov, priateľov a sympatizantov detí združených v športových krúžkoch a kluboch na území Trnavy.

Trnavské futbalového nádeje 2001 je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V súlade s ust. § 2 odst. 3 z.č. 83/1990 Zb. je právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

Článok II.

Názov občianskeho združenia

Občianske združenie má názov Trnavské futbalové nádeje 2001, pod ktorým bude zaregistrované a bude vystupovať voči tretím osobám.

 

Článok III.

 

Sídlo občianskeho združenia

Sídlom občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 je Hospodárska 51, 917 01 Trnava.

Článok IV.

Cieľ činnosti občianskeho združenia

1. Cieľom činnosti občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 je podpora a rozvoj činnosti záujmových krúžkov a klubov mládeže v športových aktivitách a to:

a) získavanie finančných grantov, darov, sponzorských darov pre účely finančného a materiálneho zabezpečenia chodu klubov a krúžkov

b) organizovanie akcií ako sú športové turnaje, tréningové tábory alebo sústredenia mladých športovcov resp. prispievať svojou činnosťou na týchto akciách

c) svojou činnosťou viesť mládež k zdravému spôsobu života a vyplňovania voľného času formou športu

d) podpora propagačných aktivít

e) informovať verejnosť o činnosti občianskeho združenia, propagovať jeho činnosť a spolupracovať s ostatnými organizáciami podobného charakteru.

2. Pri plnení svojich cieľov a úloh občianske združenie bude spolupracovať s odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami, občianskymi združeniami a nadáciami na území SR, ako aj v zahraničí.

3. Občianske združenie s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky pri podpore a rozvoji činnosti mládeže v športových aktivitách bude poskytovať reklamné a marketingové služby. Finančné prostriedky takto získané budú použité na rozvoj činnosti občianskeho združenia pri podpore rozvoja športu mládeže.

 

Článok V.

Členstvo v občianskom združení

1. Členstvo v občianskom združení Trnavské futbalové nádeje 2001 je dobrovoľné.

2. Členom občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 sa môže stať na základe vlastnej písomnej prihlášky každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá má sídlo na území SR a spĺňa podmienky stanovené týmito stanovami.

3. O prijatí za člena občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 ,pozastavení členstva ,alebo vylúčení z občianskeho združenia rozhoduje správna rada na svojom zasadnutí spolu s predsedom občianskeho združenia.

4. Členstvo v občianskom združení Trnavské futbalové nádeje 2001 vzniká dňom prijatia za člena.

5. Dokladom o členstve je registrácia - zápisnica zo zasadnutia správnej rady občianskeho združenia ,ktorá rozhodovala o predmetnom prijatí za člena.

6. Člen občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001má právo:

a) aktívne sa zúčastňovať na činnosti občianskeho združenia

b) zúčastňovať sa valného zhromaždenia občianskeho združenia

c) predkladať návrhy a podnety k činnosti občianskeho združenia

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia.

e) vyžadovať informácie o činnosti a hospodárení občianskeho združenia

f) navrhovať valnému zhromaždeniu menovanie a odvolávanie štatutárneho orgánu a členov orgánov občianskeho združenia

g) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia

h) zúčastňovať sa akcií organizovaných občianskym združením, alebo aktivít na ktoré bolo pozvané občianske združenie

i) využívať informácie, s ktorými občianske združení disponuje

j) na úmerný likvidačný podiel.

k) hlasovať na valnom zhromaždení, pričom každý člen občianskeho združenia má len jeden hlas. Toto pravidlo platí aj v prípade, že ako člen občianskeho združenia vystupujú obaja rodičia dieťaťa, manželia, rodič a druh/družka, viacerí priatelia, sympatizanti, či viacerí zástupcovia právnickej osoby člena občianskeho združenia. Právo hlasovať na valnom zhromaždení má iba člen, ktorý má riadne uhradený členský príspevok na činnosť občianskeho združenia v stanovenom termíne a zároveň nemá k termínu konania valného zhromaždenia iné neuhradené záväzky voči občianskemu združeniu.

l) v prípade ,že člen občianskeho združenia nemá včasne uhradený riadny ročný členský príspevok v stanovenom termíne ,alebo a má voči občianskemu združeniu iné neuhradené záväzky ktoré neuhradil v stanovenom termíne, je mu členstvo v občianskom združení pozastavené do termínu uhradenia si záväzkov, alebo do doby rozhodnutia správnej rady a štatutárneho orgánu o jeho vylúčení z občianskeho združenia. Zároveň sú mu pozastavené všetky práva a výhody člena občianskeho združenia.

7. Člen občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 má povinnosť:

a) prispievať svojou činnosťou k tvorbe a uskutočňovaniu cieľov občianskeho združenia

b) dodržiavať stanovy a spoločne dohodnuté postupy

c) dodržiavať prijaté uznesenia valného zhromaždenia, správnej rady

d) v stanovenom termíne uhrádzať riadny ročný člensky príspevok člena na činnosť občianskeho združenia, ktorý bol schválený valným zhromaždením občianskeho združenia.

e) v rámci svojej pôsobnosti realizovať, prípadne zabezpečiť plnenie úloh stanovených valným zhromaždením alebo poskytovať potrebnú súčinnosť.

f) svojim konaním hájiť dobré meno občianskeho združenia, slušne vystupovať v mene občianskeho združenia a nevykonávať činnosť, ktorou by mohol poškodiť dobré meno občianskeho združenia, alebo inak negatívne vystupovať proti občianskemu združeniu.

8. Členstvo v občianskom združení Trnavské futbalové nádeje 2001 zaniká:

a) písomným oznámením člena o vystúpení z občianskeho združenia

b) vylúčením člena z občianskeho združenia

c) úmrtím člena občianskeho združenia

d) zánikom člena – právnickej osoby

e) zrušením občianskeho združenia.

9. Člen občianskeho združenia môže byť vylúčený za:

a) hrubé porušenie Stanov občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001

b) pokiaľ jeho činnosť nie je v súlade so záujmami a činnosťou občianskeho združenia

c) pri porušení všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s činnosťou občianskeho združenia

 d) nezaplateným riadneho ročného členského príspevku občianskeho združenia, alebo za neuhradenie iných pohľadávok voči občianskemu združeniu v stanovenom termíne

 Článok VI.

Orgány občianskeho združenia

Orgány združenia sú:

1/ Valné zhromaždenie

2/ Predseda občianskeho združenia - štatutárny orgán

3/ Správna rada

4/ Revízna komisia.

 

1/ Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom občianskeho združenia a tvoria ho všetci jeho členovia. Valné zhromaždenie zvoláva predseda občianskeho združenia aspoň raz ročne o ktorom informuje 14 dní vopred písomne, mailom, alebo oznamom na internetovej stránke občianskeho združenia. Predseda občianskeho združenia zvolá mimoriadne valné zhromaždenie, ak o to požiada minimálne 1/3-tina všetkých členov občianskeho združenia.

2. Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

a) schvaľovanie Stanov občianskeho združenia a ich zmien.

b) voľba a odvolávanie orgánov občianskeho združenia

c) prerokovanie správy o hospodárení a činnosti občianskeho združenia za uplynulý rok

d) rozhodnutie o zrušení občianskeho združenia a spôsob likvidácie jeho majetku

e) rozhodnutie o zlúčení s iným občianskym združením

f) ďalšie rozhodnutia, ktoré sú stanovené zákonom alebo týmito stanovami alebo, ktoré zásadným spôsobom sa týkajú činnosti občianskeho združenia

g) schvaľovanie účtovnej závierky a správy o činnosti a hospodárení občianskeho združenia

h) schvaľovanie správy revíznej komisie

i) rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní štatutárneho orgánu väčšinou prítomných hlasov

j) rozhodovanie o vymenovaní a odvolávaní členov Správnej rady väčšinou prítomných hlasov

k) rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní členov Revíznej komisie väčšinou prítomných hlasov.

3. Každý člen valného zhromaždenia má 1 rozhodujúci hlas

4. Priebeh valného zhromaždenia riadi predseda občianskeho združenia a v jeho neprítomnosti iný člen občianskeho združenia, ktorého za predsedajúceho valného zhromaždenia zvolilo valné zhromaždenie väčšinou prítomných hlasov.

5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítomní členovia, ktorí predstavujú nadpolovičnú väčšinu všetkých členov občianskeho združenia.

6. Z konania valného zhromaždenia je napísaná zápisnica, ktorá okrem dátumu, miesta konania a prezenčnej listiny musí obsahovať informácie o programe valného zhromaždenia, prijatých rozhodnutiach, uvedením výsledku hlasovania k jednotlivým bodom programu a záverečné uznesenia.

7. Uznesenie valného zhromaždenia je platné, ak bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné a uznesenie prijme väčšina prítomných členov.

 

2/ Predseda občianskeho združenia - štatutárny orgán

1. Občianske združenie má predsedu - štatutárny orgán, ktorého volí valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných členov. Predseda -štatutárny orgán občianskeho združenia koná a podpisuje menom občianskeho združenia navonok samostatne a to tak, že k názvu občianskeho združenia pripojí svoj podpis.

2. Predseda - štatutárny orgán za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.

3. Predseda - štatutárny orgán je povinný na základe písomnej žiadosti, správnej rady, revíznej komisie alebo na požiadanie 1/3 členov občianskeho združenia poskytnúť k nahliadnutiu akékoľvek doklady súvisiace s činnosťou občianskeho združenia.

4. Predseda - štatutárny orgán je povinný viesť písomnú agendu občianskeho združenia a zachovávať ju na mieste, kde nemôže dôjsť k ich odcudzeniu resp. akémukoľvek znehodnoteniu, zničeniu a strate.

5. Predseda - štatutárny orgán spolu so správnou radou občianskeho združenia predkladá správy o hospodárení a činnosti občianskeho združenia za uplynulý rok, účtovnú uzávierku a správu o činnosti a hospodárení občianskeho združenia.

 

3/ Správna rada

1. Správna rada je výkonným orgánom združenia . Formou prijatých uznesení z jej zasadnutí v úzkej spolupráci a koordinácii s predsedom občianskeho združenia rozhoduje o najdôležitejších operatívnych a koncepčných otázkach v súlade s cieľmi a činnosťou združenia. Ich realizáciou poveruje predsedu občianskeho združenia.

2. Správna rada má 4 členov, ktorých menuje valné zhromaždenie na podklade hlasovania väčšinou hlasov prítomných členov. Na jej zasadnutie je volaný predseda občianskeho združenia.

3. Správna rada si spomedzi svojich členov volí predsedu Správnej rady, ktorý zvoláva a riadi jej zasadnutie.

4. Správna rada sa schádza minimálne dva krát ročne. Predseda Správnej rady je povinný zvolať zasadnutie Správnej rady, ak o to požiada minimálne jeden člen Správnej rady, alebo predseda občianskeho združenia.

5. Správna rada dozoruje činnosť predsedu občianskeho združenia

6. Správna rada rozhoduje na svojom zasadnutí hlasovaním spolu s predsedom občianskeho združenia. Pri hlasovaní rozhoduje väčšina prítomných členov na zasadnutí.

7. Správna rada spolu s predsedom občianskeho združenia na svojom zasadnutí rozhoduje o prijatí, pozastavení, alebo vylúčení člena občianskeho združenia.

8. Správna rada spolu s predsedom občianskeho združenia schvaľuje ročný plán a rozpočet občianskeho združenia.

9. Správna rada spolu s predsedom občianskeho združenia predkladá správy o hospodárení a činnosti občianskeho združenia za uplynulý rok, účtovnú uzávierku a správu o činnosti a hospodárení občianskeho združenia.

 

4/ Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom občianskeho združenia, má 2 členov, ktorých menuje valné zhromaždenie na podklade hlasovania väčšinou hlasov prítomných členov.

2. Spomedzi svojich členov si volí predsedu, ktorý riadi činnosť Revíznej komisie.

3. Revízna komisia sa schádza najmenej 1x ročne, jej zvolanie a priebeh zabezpečuje predseda revíznej komisie.

4. Revízna komisia je povinná viesť písomnú zápisnicu zo svojho zasadnutia, ktorú predkladá predsedovi občianskeho združenia a správnej rade občianskeho združenia.

5. Revízna komisia rozhoduje na svojom zasadnutí hlasovaním. Pri hlasovaní rozhoduje väčšina členov revíznej komisie.

6. Úlohou Revíznej komisie je najmä dozerať na správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov a vedenia účtovníctva.

7. Revízna komisia sa môže zúčastňovať zasadnutia Správnej rady a predsedu občianskeho združenia ak ju k tomuto zasadnutiu pozve predseda Správnej rady občianskeho združenia.

 

Článok VII.

Zásady hospodárenia

1. Majetok občianskeho združenia tvorí hmotný majetok, finančné prostriedky, pohľadávky a iné majetkové práva. Občianske združenie môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií, či štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

2. Zdroje majetku občianskeho združenia sú najmä:

a) Majetok prevedený do vlastníctva združenia od iných subjektov

b) Dotácie a subvencie

c) Príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti (turnaje, sústredenia..)

d) Príjmy za reklamné a marketingové služby

e) Členské príspevky členov

f) Príjmy od sponzorov, dary.

3. Hospodárenie občianskeho združenia sa riadi ročným plánom a rozpočtom schváleným Správnou radou a predsedom občianskeho združenia.

4. S finančnými prostriedkami občianskeho združenia v rámci schváleného rozpočtu disponuje štatutárny zástupca.

5. K bezhotovostnému platobnému styku môže občianske združenie zriaďovať účty v peňažných ústavoch s podpisovým právom predsedu občianskeho združenia.

 

Článok VIII.

Zánik občianskeho združenia

1. Občianske združenie zaniká:

a) Dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením

b) Právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

2. O dobrovoľnom rozpustení, alebo zlúčení s iným združením rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou hlasov prítomných členov. Valné zhromaždenie oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.

3. Dňom zániku združenia je deň jeho výmazu z registra príslušného ministerstva.

4. V prípade zániku združenia a uhradenia všetkých záväzkov bude s majetkom združenia naložené tak, že likvidačný zostatok vrátane pohľadávok prechádza rovnomerne na členov združenia, alebo je prevedený na nástupnícky subjekt, alebo na inú obdobnú právnickú osobu, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia pri dosiahnutí väčšiny hlasov prítomných členov, pričom ho možno použiť len na verejnoprospešné účely.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2. Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra SR. Dňom tejto registrácie nadobúdajú Stanovy občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 účinnosť.