Utorok, 24 Apríl, 2018
Slovak English French German Italian Russian Spanish

OZ

Zápisnica z Valného Zhromaždenia OZ Trnavské futbalové nádeje 2001 zo

dňa 11. 01. 2014

Dátum a čas konania VZ:

11.01.2014 17:00 – 18:00 hod.

Miesto konania:

hotel Inka ,V. Clementisa 13, Trnava

Prílohy:

prezenčná listina: príloha č.1

Valné zhromaždenie je uznášania schopné prítomných je 19 členov                

(z celkového počtu 34 členov), t.j. 55,88 %

1. Otvorenie VZ, schválenie programu VZ

Zasadnutie otvorila a všetkých prítomných o 17:00hod. privítala predsedníčka OZ Mgr. Andrea Hrdá a odovzdala slovo predsedovi správnej rady OZ Ing. Kamilovi Mičekovi, ktorý následne viedol valné zhromaždenie. Navrhol schváliť program valného zhromaždenia.

Program VZ:

 1. Otvorenie VZ, schválenie programu.
 2. Zmena stanov (sídlo OZ, voľba orgánov OZ)
 3. Prerokovanie správyhospodárení a činnosti občianskeho združenia za rok 2013
 4. Použitie prostriedkov z 2% z daní za rok 2012
 5. Registrácia OZ ako príjemcu 2% z daní za rok 2013
 6. Ročný členský príspevok člena za rok 2014
 7. Diskusia

Hlasovanie o programe VZ.

Výsledok hlasovania : za: 19 zdržal sa: 0   proti: 0

Uznesenie: Program VZ bol schválený .

2. Zmena stanov (sídlo OZ, voľba orgánov OZ)

Predseda Správnej rady OZ Ing. Kamil Miček navrhol nasledovnú zmenu stanov :

 1. zmenu článku III. Stanov nasledovne :

Článok III.

Sídlo občianskeho združenia

Sídlom občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001 je Bernolákova 737/67, 919 21 Zeleneč.

 1. článok VI. ods.1(valné zhromaždenie) sa dopĺňabod 8. nasledovne :

Článok VI.

Orgány občianskeho združenia

1/ Valné zhromaždenie

8. Orgány občianskeho združenia sa volia maximálne na obdobie 5 rokov. 

Hlasovanie o zmene stanov OZ.

Výsledok hlasovania : za: 19   zdržal sa: 0   proti: 0

Uznesenie: Zmena stanov OZ bola schválená .

Valné zhromaždenie následne poverilo predsedníčku OZ Trnavské futbalové nádeje 2001 Mgr. Andreu Hrdú zaregistrovaním zmeny stanov.

3. Prerokovanie správy o hospodárení a činnosti občianskeho združenia za rok 2013

Predsedníčka OZ Mgr. Andrea Hrdá predložila členom OZ správu o hospodárení a činnosti občianskeho združenia za rok 2013. Po predložení správy predseda Správnej rady OZ Ing. Kamil Miček navrhol hlasovanie o jej schválení.

Hlasovanie o správe o hospodárení a činnosti OZ za rok 2013.

Výsledok hlasovania : za: 19   zdržal sa: 0   proti: 0

Uznesenie: Správa o hospodárení a činnosti občianskeho združenia za rok 2013 bola schválená .

4. Použitie prostriedkov z 2% z daní za rok 2012

Predsedníčka OZ Mgr. Andrea Hrdá oboznámila členov OZ s použitím prostriedkov z 2% z daní za rok 2012 v prospech občianskeho združenia Trnavské futbalové nádeje 2001. Členovia OZ vzali správu na vedomie.

5. Registrácia OZ Trnavské futbalové nádeje 2001 do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013

Predsedníčka OZ predložila členom OZ návrh na registrovanie OZ do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013. Zároveň vyzvala všetkých členov, aby svojim aktívnym prístupom pomohli osloviť čo najviac potenciálnych darcov 2%.

Hlasovanie o registrácii:

Výsledok hlasovania : za: 19 zdržal sa: 0 proti: 0

Uznesenie: VZ poverilo predsedníčku OZ registráciou do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013.

6. Schválenie ročného členského príspevku člena OZ za rok 2014

Predsedníčka OZ predložila návrh na riadny ročný príspevok člena OZ za rok 2014 vo výške 10,- € (ak je členom OZ viac rodinných príslušníkov platí len jeden člen). Zároveň navrhla členský príspevok zaplatiť do 31. marca 2014 do pokladne OZ.

Hlasovanie o príspevku:

Výsledok hlasovania : za: 19   zdržal sa: 0   proti: 0

Uznesenie: Bol schválený riadny ročný príspevok člena OZ za rok 2014.

7. Diskusia :

Keďže boli vyčerpané všetky body zasadnutia ,predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 18:00 hod.

Zápisnicu zapísal: Ing. Zdenko Grík

v Trnave dňa 11. 01. 2014

Svojím podpisom potvrdzujú správnosť údajov:

.....................................    .................................         .............................

Ing. Kamil Miček – predsedajúci  Ing. Zdenko Grík – zapisovateľ          Peter Durdy - overovateľ          

 

 
 

 

 

Zápisnica z Valného Zhromaždenia OZ Trnavské futbalové nádeje 2001 zo dňa 4. 12. 2012

 

Dátum a čas konania VZ:

4.12.2012 17:15 – 18:30 hod.

Miesto konania:

hotel Inka ,V. Clementisa 13,  Trnava

Prílohy:

prezenčná listina: príloha č.1

vzdanie sa funkcie predsedu OZ - p. Mareša : príloha č.2

 

Valné zhromaždenie je uznášania schopné prítomných je 20 členov       (z celkového počtu 36 členov), t.j. 55,56 %  

 

1. Otvorenie VZ,  schválenie programu VZ

Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných o 17:00hod. privítal predseda správnej rady OZ Ing. Kamil Miček a oznámil, že nakoľko sa predseda OZ p. Mareš vzdal funkcie predsedu OZ, bude treba v zmysle Stanov OZ zvoliť predsedajúceho valného zhromaždenia.  Na základe rokovania Správnej rady OZ zo dňa 4. 12. 2012 navrhol  následnú zmenu programu.

Program VZ:

 1. Otvorenie VZ, schválenie programu.
 2. Voľba predsedajúceho VZ, členov orgánov VZ
 3. Vzdanie sa funkcie predsedu  OZ p. Mareša
 4. Schválenie volebnej komisie
 5. Voľba predsedu OZ
 6. Voľba členov správnej rady
 7. Voľba členov revíznej komisie
 8. Registrácia OZ k 2% z daní za rok 2012
 9. Ročný členský príspevok člena za roky 2012 a 2013
 10. Diskusia

 Hlasovanie o programe VZ. 

Výsledok hlasovania : za: 19  zdržal sa: 0   proti: 0

Uznesenie: Program VZ bol schválený .

 

2. Voľba  predsedajúceho VZ, členov orgánov OZ  

Člen OZ Ing. Zdenko Grík navrhol za predsedajúceho VZ Ing. Kamila Mičeka. Ten návrh prijal.

Hlasovanie o predsedajúcom VZ. 

Výsledok hlasovania : za: 18   zdržal sa: 1   proti: 00 

Predsedajúci VZ navrhol členov orgánov VZ -  zapisovateľ : Ing. Zdenko Grík

                                                                       - overovateľ : Andrej Varga

Hlasovanie o orgánoch VZ. 

Výsledok hlasovania : za: 17   zdržal sa: 2   proti: 0

Uznesenie: Orgány VZ boli schválené .

 

3. Vzdanie sa funkcie predsedu OZ p. Vladimíra Mareša

Na základe doručenej žiadosti informoval predsedajúci VZ prítomných o vzdaní sa p. Vladimíra Mareša funkcie predsedu OZ.

Prítomní zobrali žiadosť  na vedomie a nemali k nej žiadne výhrady.

 

4. Schválenie volebnej komisie

Predsedajúci VZ navrhol  za členov volebnej komisie : Mgr. Janu Brestovanskú, Zuzanu Supekovú a Zuzanu Glósovú.

Tieto návrh prijali.

Hlasovanie o schválení členov volebnej komisie : 

Výsledok hlasovania : za: 16   zdržal sa: 3   proti: 0

Uznesenie: Členovia volebnej komisie boli schválení .

 

5. Voľba predsedu OZ

Predsedajúci VZ navrhol  za predsedu OZ Mgr. Andreu Hrdú.

Tá návrh prijala.

Hlasovanie o voľbe predsedu OZ :

Výsledok hlasovania : za: 18   zdržal sa: 1   proti: 0

Uznesenie: Predsedom OZ bola zvolená Mgr. Andrea Hrdá .

 

6. Voľba členov správnej rady OZ

Za členov správnej rady členovia OZ navrhli týchto členov OZ: Peter Durdy, Ing. Zdenko Grík, Ing. Kamil Miček, Andrea Szabová, Martina Bindicsová, Andrej Varga

Títo návrh prijali.

Hlasovanie o voľbe členov správnej rady  OZ :

Výsledok hlasovania :

- Peter Durdy ( 18 hlasov)

- Ing. Zdenko Grík ( 18 hlasov)

- Ing. Kamil Miček ( 16 hlasov)

- Andrea Szabová ( 13 hlasov)

- Andrej Varga ( 3 hlasy )

- Martina Bindicsová ( 2 hlasy )

Uznesenie: Za členov správnej rady OZ boli zvolení  Peter Durdy, Ing. Zdenko Grík, Ing. Kamil Miček a Andrea Szabová.

 

7. Voľba členov revíznej komisie OZ

Za členov revíznej komisie členovia OZ navrhli týchto členov OZ: Peter Bocán, Vlastimil Burian, Jozef Sklenár

Títo návrh prijali.

Hlasovanie o voľbe členov  revíznej komisie  OZ :

Výsledok hlasovania :

- Peter Bocán ( 18 hlasov)

- Vlastimil Burian ( 16 hlasov)

- Jozef Sklenár ( 2 hlasy )

Uznesenie: Za členov revíznej komisie OZ boli zvolení Peter Bocán a Vlastimil Burian.

 

8. Registrácia OZ Trnavské futbalové nádeje 2001 do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013

Predsedníčka OZ predložila členom OZ návrh na registrovanie OZ do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013. Zároveň vyzvala všetkých členov, aby svojim aktívnym prístupom pomohli osloviť čo najviac potenciálnych darcov 2%.

Hlasovanie o registrácii:

Výsledok hlasovania : za: 19 zdržal sa: 0 proti: 0

Uznesenie: VZ poverilo predsedníčku OZ registráciou do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013.

 

 

9. Schválenie ročného členského príspevku člena OZ za roky  2012 a 2013

Predsedníčka OZ predložila návrh na riadny ročný príspevok člena OZ za rok 2012 vo výške 10,- € (ak je členom OZ viac rodinných príslušníkov platí len jeden člen). Zároveň navrhla členský príspevok zaplatiť do 21. decembra 2012 do pokladne OZ.

Hlasovanie o príspevku:

Výsledok hlasovania : za: 19   zdržal sa: 0   proti: 0

Predsedníčka OZ predložila návrh na riadny ročný príspevok člena OZ za rok 2013 vo výške 10,- € (ak je členom OZ viac rodinných príslušníkov platí len jeden člen). Zároveň navrhla členský príspevok zaplatiť do 31. marca 2013 do pokladne OZ.

Hlasovanie o príspevku:

Výsledok hlasovania : za: 19   zdržal sa: 0   proti: 0

Uznesenie: Bol schválený riadny ročný príspevok člena OZ za roky 2012 a 2013.

 

 

11. Diskusia :

V diskusii nevystúpil žiadny člen OZ.

 

Keďže boli vyčerpané všetky body zasadnutia ,predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 18:30 hod.

Zápisnicu zapísal: Ing. Zdenko Grík

v Trnave dňa 4. 12. 2012

 

Svojím podpisom potvrdzujú správnosť údajov:

 

   ..................................         ....................................         ................................

  Ing. Kamil Miček – predsedajúci        Ing. Zdenko Grík – zapisovateľ              Andrej Varga - overovateľ          

 

 

 
Zápisnica z Valného Zhromaždenia OZ Trnavské športové nádeje 2001 zo dňa 14. 10. 2011

konanej v reštaurácie Olympia ,J.Bottu 11 Trnava

Dátum a čas konania VZ:

14.10.2011 16:00 – 17:20 hod.

Miesto konania: 

reštaurácia Olympia ,J.Bottu 11 Trnava

prezenčná listina:

príloha č.1

Prihláška nových členov OZ:

príloha č.2

Nové stanovy OZ

príloha č.3

Vzdanie sa funkcie predsedu správnej rady - p.Grík

príloha č.4

Vystúpenie z OZ a vzdanie sa funkcie predsedu revíznej komisie - p.Izakovič

príloha č.5

Program VZ:

1. Otvorenie VZ, schválenie programu.

2. Vzdanie sa funkcie predsedu správnej rady OZ p.Grík, vystúpenie z OZ a vzdanie funkcie predsedu revíznej komisie OZ p. Izakovič

3. Prijatie nových členov OZ

4. Schválenie zmien stanov OZ TFN 2001

5. Registrácia OZ k 2% z daní za rok 2011

6. Ročný členský príspevok člena za rok 2011

7. Ročný členský príspevok člena za rok 2012

8. diskusia ( zimný halový turnaj, letný turnaj, zimné sústredenie ,zahraničný turnaj vo Francúzsku, čerpanie 2%, iné)

 

1. Otvorenie VZ, schválenie programu VZ, schválenie členov organov VZ.

Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných o 16:10hod. privítal predseda OZ Vladimír Mareš a oznámil, že zasadnutie bolo riadne zvolané v súlade so stanovami. Skonštatoval že navrhovaný program je v zmysle pozvánky.

Valné zhromaždenie je uznášania schopné

Hlasovanie o programe VZ.

Výsledok hlasovania : za:14 zdržal sa:1 proti:0

Predseda OZ navrhol členov orgánov VZ: - predsedajúci :

Hlasovanie o orgánoch VZ.

Výsledok hlasovania : za:14 zdržal sa:1 proti:0

Vladimír Mareš , zapisovateľ Lubor Moravčík, overovateľ Kamil Miček ktorých všetci prítomní jednohlasne odsúhlasili.

Uznesenie:

Program aj orgány VZ boli schválené podľa návrhu

2. Vzdanie sa funkcie predsedu správnej rady a člena správnej rady OZ p.Grík, vystúpenie z OZ a vzdanie funkcie predsedu revíznej komisie OZ p. Izakovič

Na základe doručených žiadosti informoval predseda Vladimír Mareš prítomných o vystúpení z OZ p.Izakoviča a o vzdaní sa funkcie predsedu správnej rady a člena správnej rady OZ p.Gríka.

Prítomní zobrali na vedomie žiadosti a nemali k nim žiadne výhrady

Hlasovanie VZ.

Výsledok hlasovania : za:14 zdržal sa:1 proti:0

Uznesenie:

Žiadosti boli prijaté a schválené

3. Prijatie nových členov OZ na základe doloženej prihlášky (príloha č.2)

O prijatie za členov OZ požiadali : Martina Gríková, Dagmar Klačanská, Jana Janušová, Peter Durdy, Bibiana Moravčiková, Zdeno Melúch, Bartolomej Szabo, Andrea Szabová.

Hlasovanie o prijatí:

Výsledok hlasovania : za:14 zdržal sa:1 proti:0

Uznesenie:

Bolo schválené prijatie nových členov OZ podľa návrhu a prihlášky

4. Schválenie zmien v stanovách OZ Trnavské futbalové nádeje 2001(nové stanovy - príloha č.3)

Na základe prerokovania a schválenia zmien v stanovách OZ TFN 2001 jej správnou radou , predseda OZ informoval o navrhovaných zmenách a ich dôvodoch. Prítomní si z priložených materiálov prečítali nové stanovy a po diskusii vyjadrili súhlas so zmenami stanov.

Hlasovanie o zmenách stanov:

Výsledok hlasovania : za:21 zdržal sa:2 proti:0

Uznesenie:

Boli schválené nové stanovy OZ podľa návrhu

5. Registrácia OZ Trnavské futbalové nádeje 2001 na poukazovanie 2% zo zaplatených daní za rok 2011:

Predseda OZ predložil členom OZ návrh na registrovanie OZ na 2% zo zaplatených daní za rok 2011. Predseda vyzval všetkých členov, aby svojim aktívnym prístupom pomohli osloviť čo najviac potencionálnych darcov 2%.

Hlasovanie o registrácii:

Výsledok hlasovania : za:20 zdržal sa:3 proti:0

Uznesenie:

Bolo schválené registrovanie OZ na poukázanie 2% zo zaplatených daní za rok 2011, zároveň VZ zaviazalo predsedu a SR OZ touto registráciou

6. Schválenie ročného členského príspevku člena OZ na rok 2011.

Na základe prerokovania a schválenia správnou radou , predseda OZ TFN 2001 predložil návrh na riadny ročný príspevok člena OZ za rok 2011 vo výške 20€ /na rodinu hráča.

Hlasovanie o príspevku:

Výsledok hlasovania : za:21 zdržal sa:2 proti:0

Uznesenie:7. Schválenie ročného členského príspevku člena OZ na rok 2012.

Predseda OZ navrhol , aby riadny ročný príspevok člena OZ pre rok 2012 bol nezmenený , teda vo výške 20€ /na rodinu hráča a navrhol termín úhrady členského do 31.1.2012 formou : prevodom na účet OZ.

Hlasovanie o príspevku:

Výsledok hlasovania : za:21 zdržal sa:2 proti:0

Bol schválený riadny ročný príspevok člena OZ za rok 2011 podľa návrhu , zároveň VZ zaviazalo predsedu a SR OZ, aby vyzvali všetkých ich členov na úhradu príspevku za rok 2011 do 30.11.2011 formou : prevodom na účet OZ.

Uznesenie:

Bol schválený riadny ročný príspevok člena OZ za rok 2012 podľa návrhu

8. Diskusia :

p. Lubor Moravčík navrhol VZ ,aby schválilo podmienku pri čerpaní finančných prostriedkov OZ tak, že čerpanie bude možné výlučne len ak sa vynaložia na úhradu aktivít, nákupov a príspevkov pre všetky deti(hráčov) členov OZ.

Predseda OZ dal hlasovať za schválenie tejto podmienky.

Výsledok hlasovania : za:22 zdržal sa:1 proti:0

Uznesenie:

Bola schválená podmienka čerpania finančných prostriedkov OZ podľa návrhu p. Moravčíka

Vladimír Mareš informoval členov o zámere p. Šarmíra - trénera fut. tímu Spartak U11 zrealizovať :

a) zimné sústredenie v termíne 20.-25.2.2012

b) usporiadať zimný halový turnaj v mesiaci február/marec v Mestskej športovej hale v Trnave.

c) letný turnaj v mesiaci máj/jún

9. Keďže boli vyčerpané všetky body zasadnutia ,predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 17:20 hod.

Zápisnicu zapísal: Mareš Vladimír

v Trnave dňa 14.10.2011

Svojím podpisom potvrdzujú správnosť údajov:

..........................................                                                    ........................................                                                                   ........................................

Vladimír Mareš                                                                     Ľubor Moravčík                                                                                      Kamil Miček

 -